იტვირთება
მე-17-18-ე საუკუნეებიუცხოურიქართულიწყაროები

გეორგიევსკის ტრაქტატი – არტიკული მერვე

ტრაქტატი ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთის მფარველობაში შესვლის შესახებ. საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიების მიმართების თაობაზე / Agreement of entering of kingdoms of East-Georgia under the protection of Russian Empire (1783). Issues concerning two churches.

დასამტკიცებლად უსაკუთრებისა მონარხისა კეთილნებობისა მისის უგანათლებულობისა მეფისადმი და ერთა მიმართ მისთა, და უმეტესისა შეერთებისა რუსეთისა თანა, ამათ ერთმორწმუნეთა ერთა თანა, ინებებს მისი იგი უდიდებულებაჲ ვითარმედ კათოლიკოსსა, ანუ უმთავრესსა არქიეპისკოპოსსა მათსა, რათა აქუნდეს ადგილი რიცხუთა შორის რუსეთისა მღუდელთ-მთავართასა, მერუესა შინა ხარისხსა, ესე იგი არს, შემდგომად ტობოლსკისა და ყოვლად უმოწყალესობით მიუბოძებს მას ნიადაგ ტიტლოსა უწმინდესისა სინოდის ჩლენობისასა.

ხოლო მართებისათჳს საქართველოჲ სა ეკლესიათასა, და მიწერ-მოწერათასა, თუ ვითარ სათანადო არს რუსეთისა სინოდისადმი, ამისთჳს უკუე დაიწერების სხუაჲ არტიკული.

Артикулъ Осьмый

Въ доказательство особливаго Монаршаго благоволения къ Его Светлости Царю и народамъ его и для вящаго соединения съ Россиею сихъ единоверныхъ народовъ, Ея Императорское Величество соизволяетъ, чтобъ Католикосъ или начальствующий Архиепископъ ихъ состоялъ местомъ въ числе Российскихъ Архиереевъ въ осьмой степени, именно после Тобольскагоб Всемилостивейше жалуя ему на всегда титулъ Святейшаго Синода Члена.

О управлении же Грузинския церкви и отношении, каковое долженствуетъ быть къ Синоду Российскому, о том составится особливый артикул.

გაუზიარე სხვებს